Energetsko skrbništvo je storitev, v okviru katere strokovno osebje izvajalca stalno spremlja energetsko intenzivne procese pri naročniku in v dogovoru z njim izvaja ukrepe z namenom doseganja ciljev, kot so sprotno spremljanje porabe energije in energentov (zemeljski plin, para, vroča voda, biomasa idr. ), stroškovno učinkovito obratovanje, povečanje zanesljivosti obratovanja, zmanjšanje porabe energije, krmiljenje odjema (DSM in VPP), optimizacija nabave električne energije in energentov ipd.

Storitev je primerna za podjetja, pri katerih strošek za dobavljeno energijo in energente predstavlja velik delež v skupnih stroških, vendar podjetja ne razpolagajo z lastnim, strokovno usposobljenim osebjem, analitičnimi orodji in sistemi, ki so potrebni za izvedbo ukrepov za zmanjšanje omenjenih stroškov ali dodaten zaslužek s trženjem fleksibilnosti odjema.

Energetsko skrbništvo se lahko izvaja na več načinov. Osnovna raven ne zahteva nikakršnih tehničnih in organizacijskih posegov v proizvodne in poslovne procese na strani naročnika, saj se storitev izvaja na administrativni ravni. Pri tem gre predvsem za analizo porabe energije in energentov ter za informirane naročnika o porabi s pomočjo sistema za sprotno spremljanje porabe električne energije in energentov. Energetski skrbnik je predvsem v svetovalni vlogi glede izvedbe določenih ukrepov.

Bolj intenziven angažma energetskega skrbnika zahteva določene posege v procese in angažma razpoložljivega tehničnega kadra na strani naročnika. Skrbnik ni več le svetovalec, ampak je aktivno vključen v spremljanje energetsko intenzivnih procesov na strani naročnika, analitiko in izvajanje ukrepov, ki vodijo do večjih učinkov.

Slika v nadaljevanju prikazuje paleto možnosti, ki jih družba Infinitas d.o.o. ponuja podjetjem v okviru storitve energetskega skrbništva.

 

Modul 1: Sistem za energetski management
Energetski skrbnik dobavi in namesti pri naročniku sistem za sprotno spremljanje porabe električne energije in energentov (sistem za energetski management). V same delovne procese se ne posega, saj gre le za zajem nujno potrebnih meritev. Naročnik samostojno uporablja sistem, energetski skrbnik je zadolžen le za vzdrževanje in posodobitve sistema.

Aktivnosti:

Namestitev sistema za energetski management
Vzdrževanje in posodabljanje sistema

 

Modul 2: Sprotno spremljanje porabe in izvajanje ukrepov
Gre za nadgradnjo modula 1, saj je energetski skrbnik tisti, ki sprotno spremlja porabo električne energije in energentov in o tem redno poroča naročniku. Skrbnik opravi tudi tehnični pregled procesov in na tej podlagi pripravi predloge ukrepov v smeri prilagoditve energetsko intenzivnih procesov s ciljem doseganja prihrankov. Sledi poročilo o učinkih izvedenih ukrepov.

Aktivnosti:

Namestitev sistema za energetski management
Vzdrževanje in posodabljanje sistema
Sprotno spremljanje porabe in redno poročanje naročniku
Tehnični pregled energetsko intenzivnih procesov
Predlaganje in izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe energije
Analiza učinkov izvedenih ukrepov

 

Modul 3: Enkratno svetovanje glede nakupa električne energije in energentov
Energetski skrbnik v vlogi analitika in svetovalca predlaga optimalni nakup električne energije in energentov za obdobje, za katerega naročnik potrebuje energijo. Največkrat se energija kupuje konec leta za naslednje leto. Ta modul je primeren za podjetja, ki želijo osvežiti postopke in pogodbe o dobavi energije. Skrbnik lahko za naročnika pridobi najugodnejše ponudbe, uskladi pogodbo z novim dobaviteljem in izvede postopek zamenjave dobavitelja. Če je dobavitelj že izbran, se lahko skrbnik angažira pri pogajanjih glede novih pogojev o dobavi energije in pri usklajevanju nove pogodbe. Ta storitev ni v stalnem izvajanju, opravi se le v fazi nakupa energije.

Aktivnosti:

Analiza pretekle porabe električne energije in energentov
Napoved potreb po energiji na podlagi analize procesov
Analiza razmer na energetskih trgih, napoved cen, ocena tveganj
Organizacija in izvedba postopkov za nakup energentov
Pogajanja z dobaviteljem in usklajevanje pogodbe za dobavo

 

Modul 4: Sprotna optimalna nabava električne energije in energentov
Modul 4 je nadgradnja modula 3, saj gre za sprotno nabavo električne energije in energentov v skladu z dogovorjeno strategijo nabave med energetskim skrbnikom in strokovnim osebjem naročnika. Posebna analitična orodja omogočajo identificirajo najprimernejših trenutkov tekom leta za nabavo določenih količin energije, pri čemer se ocenjujejo tržne razmere in tveganja. Skrbnik poskrbi tudi za uskladitev ključnih pogodbenih elementov z dobaviteljem. Ta modul je primeren za podjetja, ki so dovzetna za dinamičen nakup energije in energentov s ciljem doseganja čim nižjih nabavnih cen ob določeni, še sprejemljivi stopnji tveganja. Modul je primeren tudi v primerih, ko je dobavitelj že izbran, vendar se želi v pogodbo o dobavi energije vnesti več dinamike, s katero je mogoče optimirati nabavo.

Aktivnosti:

Analiza pretekle porabe električne energije in energentov
Napoved potreb po energiji na podlagi analize procesov
Sprotno analiziranje razmer na energetskih trgih, napoved cen, ocena tveganj
Priprava strategije nabave električne energije in energentov
Nakup določenih količin v najprimernejših trenutkih
Pogajanja z dobaviteljem in usklajevanje pogodbe za dobavo

 

Modul 5: Upravljanje s porabo električne energije
Gre za tehnično najzahtevnejši modul, saj energetski skrbnik upravlja s porabo električne energije in dejansko posega v procese, ki se izvajajo v podjetju in sicer v skladu z zastavljeno strategijo poslovanja. Podjetje na ta način, s pomočjo skrbnika, trži samostojno ali v sodelovanju z dobaviteljem na energetskih trgih in na trgu s sistemskimi storitvami prilagodljivost (fleksibilnost) svojega odjema v okviru DSM (angl. Demand-Side Management) in VPP (angl. Virtual Power Plant).

Aktivnosti:

Namestitev sistema za energetski management
Sprotno spremljanje proizvodnih procesov in porabe električne energije
Izvajanje DSM in VPP na energetskih trgih in na trgu s sistemskimi storitvami

 

 

 

 

 

 
   
  © 2017 Infinitas d.o.o.. All rights reserved.